Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

MVO in de koeltechniek

Bij het noemen van de term maatschappelijk verantwoord ondernemen zullen de meesten binnen de koeltechnische wereld niet direct overlopen van herkenbaarheid en enthousiasme. Voor velen blijft MVO toch een abstracte term. Toch is het goed te beseffen dat MVO invulling geeft aan een zeer concrete maatschappelijke ontwikkeling die niet meer is te stoppen.

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Eigenlijk is het niets nieuws onder de zon. Veel bedrijven hebben van oudsher al de behoefte om binnen de maatschappij een grotere rol te spelen dan enkel die binnen haar eigen zakelijke aandachtsgebied. Vaak hebben deze bedrijven vanuit een moreel gedachtengoed al bepaalde accenten aangebracht in hun zakelijk handelen of handelt men al volgens bepaalde ongeschreven regels zoals, geen kinderarbeid, zo min mogelijk belasting voor het milieu of steunt men actief een bepaald goed doel. Het grote verschil is dat een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt deze items bewust onderdeel heeft gemaakt van zijn bedrijfsvoering, al deze aspecten in kaart heeft gebracht, en hier bewust op stuurt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, afgekort MVO, steunt op de volgende drie pijlers; people, planet en profit. Ook wel de drie P’s genoemd. De gedachte is dat elke bedrijfsmatige beslissing voordeel, of in elk geval geen nadeel, oplevert voor elke andere pijler. In tegenstelling tot veel reguliere groene initiatieven is winst maken dus een integraal onderdeel en noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. Hierdoor blijft de commerciële prikkel om te investeren in duurzame initiatieven aanwezig.

Hoe nu binnen de koudetechniek? De uitdagingen zijn immers groot. Door de recente wetgeving op het gebied van terugdringen van HFK’s en het akkoord in Parijs wordt onze wereld de duimschroeven aangedraaid en staan we volgens menigeen aan de vooravond van grote veranderingen op het gebied van koudemiddel- en energieverbruik. Hoe gaan we met deze uitdagingen om? De eerste reactie tegen veranderingen is vaak weerstand. Weerstand in de vorm van ontkennen, weerstand in de vorm van bagatelliseren, weerstand in de vorm van ‘er komt wel iets nieuws’. De vraag is echter of dit wel de juiste reactie is voor een verantwoorde bedrijfsvoering met een lange termijn visie op de toekomst, want los van hoe eenieder binnen de koudetechniek denkt over de maatschappelijke problemen als bijvoorbeeld broeikaseffect, ozonlaag, uitbuiting van arbeidskrachten, zelfverrijking, uitstervende diersoorten, voedselverspilling, drinkwaterschaarste, illegale houtkap, verdroging van landbouwgebieden, honger, vereenzaamde ouderen en jeugdwerkloosheid, voor het maatschappelijke speelveld, c.q. onze klanten, zijn dit steeds belangrijkere thema’s.

Maar het kan ook anders. MVO ziet duurzaamheid namelijk niet als een bedreiging, maar als een serieuze kans om winst te maken. Wellicht is het dan ook beter om de ontwikkelingen in onze branche als een grote kans te zien om onze technologie op te kaart te zetten en winst te maken met nieuwe ontwikkelingen. En als we eerlijk zijn is hiervoor de voorzet al te geven. Bij discussies in maatschappij en politiek over alternatieve energie komt immers steevast de term warmtepomp voorbij. Misschien zou dus alleen de vraag moeten zijn; ‘hoe koppen we als branche deze bal binnen?’

Een van de grootste hordes die hierin moet worden genomen is onze omgang met koudemiddelen. De ozonproblematiek en de broeikaseffecten hebben in het verleden niet bijgedragen aan het positieve imago van onze branche. Nu de chemische industrie druk bezig is om synthetische alternatieven aan te dragen is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre wij als branche nieuwe risico’s willen lopen met deze koudemiddelen. In recente rapporten over een nieuwe generatie F-gassen (HFO) wordt gerept over de lage GWP waarden, maar ook over risico’s voor planten en dieren (TFA vorming) en mensen (HF vorming). Halen we hiermee niet het paard van Troje binnen en zitten we over een aantal jaren met een nieuw probleem? Met een grote openliggende warmtepomp-markt aan onze voeten is dit wellicht het juiste moment om dit imago voor eens en voor altijd van ons af te schudden en te kiezen voor de meest duurzame oplossingen op basis van natuurlijke koudemiddelen. Ofwel gewoon zaken doen en winst maken met oog voor mens en milieu. Iets wat naadloos past binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Coolmark is hierin zeer actief. Zo hebben wij ons MVO beleid in 2014 door LRQA gecertificeerd volgens trede 3 van de MVO prestatieladder en breiden wij onze kennis over, en productenpakket, voor natuurlijke koudemiddelen steeds verder uit. Heeft u een nieuw project en bent u van plan hiervoor natuurlijke koudemiddelen te gaan toepassen neem dan gerust contact op met onze technische afdeling. Zij kunnen u bijstaan in de juiste selectie en keuze van componenten en materialen. Maar ook als u van plan bent om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in een breder verband verder vorm te geven of uit te bouwen, neemt u dan contact met ons op zodat we gezamenlijk de mogelijkheden kunnen onderzoeken.

Arnout FiléTel: 0180 - 751 352Verberg boodschap